Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon
Filter
"Gule Sider" - Helse- og sosialtjenester (EU NACE-Q)
Alle kategorier Eiendom - kun i Norge Bolig Forretningseiendom Tomter Eiendom - ikke i Norge Boliger Forretningseiendom Tomter Bil Båt Båter Båtmotorer Båtplasser Arbeid (jobb) - Norge Arbeid (Job) - ikke i Norge Dyr Hunder Hest Katter Fisk Reptil Små dyr Inventar Møbler Oppbevaring/ lagring Senger og madrasser Kjøkken Baderom Barneprodukter Dekorasjoner Dekketøy og kjøkkenutstyr Tekstiler Belysning Tepper, matter og gulv Hagemøbler og uteplasser Hjem og husholdning Husholdningsartikler Hvite-varer Smarte hjem Hage Hageplanter Potter, innredning og dekorasjon Fritid og hageliv Sport, trening og friluftsliv Ballsport og golf Ekstremsport Jakt, fiske og friluftsliv Vintersport Sportsklær og sko Sykkelsport Treningsapparater og -utstyr Vannsport Kunst og antikk Data, tele og gaming Data Tele og navigasjon Gaming Foto, TV og Hi-Fi Foto og Video Lyd og Hi-Fi TV og bilde Musikkinstrumenter Strenginstrumenter Tagentinstrumenter Trommer Blåseinstrumenter Klær, sko og vesker / kofferter Klær Sko Vesker / kofferter Bøker og blader Bøker Blader Smykker og klokker Smykker Klokker Barn - Leker og utstyr Leker Hobby og fritid Hobby og fritid - produkter Næringsvirksomhet - produkter Butikk og varehandel Anleggsutstyr Helse og behandling Kontorutstyr og innredning Kjøkken og restaurant Verksted, bygg og anlegg ANBUD/ TILBUD Håndverkere Hus og Hage Oppussing and Vedlikehold Eiendomsmegling Rengjøring Større prosjekter Bilverksted Flytting and Transport Finansiering Foto og Bilde Design og Trykkeri Web og IT Økonomi og Juridisk Catering og Event Verksted "Gule sider" - Jordbruk, skogbruk og fiske (EU NACE-A) (A01) Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell (A02) Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter (A03) Fiske, fangst og fiskeoppdrett "Gule Sider" - Bergverksdrift og utvinning (EU NACE-B) (B05) Bryting av steinkull og brunkull (B06) Utvinning av råolje og naturgass (B07) Bryting av metallholdig malm (B08) Bryting og bergverksdrift ellers (B09) Tjenester tilknyttet bergverksdrift "Gule sider" - Industri (EU NACE-C) (C10) Produksjon av nærings- og nytelsesmidler (C11) Produksjon av drikkevarer (C12) Produksjon av tobakksvarer (C13) Produksjon av tekstiler (C14) Produksjon av klær (C15) Produksjon av lær og lærvarer (C16) Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler (C17) Produksjon av papir og papirvarer (C18) Trykking og reproduksjon av inn- Spilte opptak (C19) Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter (C20) Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter (C21) Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater (C22) Produksjon av gummi- og plastprodukter (C23) Produksjon av andre ikke- metallholdige mineralprodukter (C24) Produksjon av metaller (C25) Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr (C26) Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter (C27) Produksjon av elektrisk utstyr (C28) Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted (C29) Produksjon av motorvogner og tilhengere (C30) Produksjon av andre transport-midler (C31) Produksjon av møbler (C32) Annen industriproduksjon (C33) Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr "Gule Sider" - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning (EU NACE-D) (D35) Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning "Gule Sider" - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (EU NACE-E) (E36) Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann (E37) Oppsamling og behandling av av-løpsvann (E38) Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall (E39) Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet "Gule Sider" - Bygge- og anleggsvirksomhet (EU NACE-F) (F41) Oppføring av bygninger (F42) Anleggsvirksomhet (F43) Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet "Gule Sider" - Varehandel og reparasjon av motorvogner (EU NACE-G) (G45) Handel med og reparasjon av motorvogner (G46) Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner (G47) Detaljhandel, unntatt med motorvogner "Gule Sider" - Transport og lagring (EU NACE-H) (H49) Landtransport og rørtransport (H50) Sjøfart (H51) Air transport (H52) Lagring og andre tjenester til-knyttet transport (H53) Post og distribusjonsvirksomhet "Gule Sider" - Overnattings- og serveringsvirksomhet (EU NACE-I) (I55) Overnattingsvirksomhet (I56) Serveringsvirksomhet "Gule Sider" - Informasjon og kommunikasjon (EU NACE-J) (J58) Forlagsvirksomhet (J59) Film-, video- og fjernsyns- programproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak (J60) Radio- og fjernsynskringkasting (J61) Telekommunikasjon (J62) Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi (J63) Informasjonstjenester "Gule Sider" - Finansierings- og forsikringsvirksomhet (EU NACE-K) (K64) Finansieringsvirksomhet (K65) ForsikrIngsvirksomhet og Pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig Forvalting (K66) Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet "Gule Sider" - Omsetning og drift av fast eiendom (EU NACE-L) (L68) Omsetning og drift av fast eiendom "Gule Sider" - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (EU NACE-M) (M69) Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting (M70) Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning (M71) Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse (M72) Forskning og utviklingsarbeid (M73) Annonse- og reklamevirksomhet og Markedsundersøkelser (M74) Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet (M75) Veterinærtjenester "Gule Sider" - Forretningsmessig tjenesteyting (EU NACE-N) (N77) Utleie- og leasingvirksomhet (N78) Arbeidskrafttjenester (N79) Reisebyrå- og reisearrangør- virksomhet og tilknyttede tjenester (N80) Vakttjeneste og etterforskning (N81) Tjenester tilknyttet eiendomsdrift (N82) Annen forretningsmessig tjenesteyting "Gule Sider" - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (EU NACE-O) (O84) Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning "Gule Sider" - Undervisning (EU NACE-P) (P85) Undervisning "Gule Sider" - Helse- og sosialtjenester (EU NACE-Q) (Q86) Helsetjenester (Q87) Pleie- og omsorgstjenester i institusjon (Q88) sosiale omsorgstjenester uten botilbud "Gule Sider" - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (EU NACE-R) (R90) Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet (R91) Drift av biblioteker, arkiver, muséer og annen kulturvirksomhet (R92) Lotteri- og totalisatorspill (R93) Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer "Gule Sider" - Annen tjenesteyting (EU NACE-S) (S94) Aktiviteter i medlemsorganisasjoner (S95) Reparasjon av datamaskiner, hus- Holdningsvarer og varer til personlig bruk (S96) Annen personlig tjenesteyting "Gule Sider" - Lønnet arbeid i private husholdninger (EU NACE-T) (T97) Lønnet arbeid i private husholdninger (T98) Udifferensierte varer og tjenester som produserer aktiviteter fra private husholdninger til eget bruk "Gule Sider" - Internasjonale organisasjoner og organer (EU NACE-U) (U99) Internasjonale organisasjoner og organer
Pris
Minimum:
Maks:
(Q86.1) Sykehustjenester
(Q86.2) Lege- og tannlegetjenester
(Q86.9) Andre helsetjenester
(Q87.1) Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
(Q87.2) Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg
(Q87.3) Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede
(Q87.9) Andre omsorgsinstitusjoner
(Q88.1) Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede
(Q88.9) Andre sosialtjenester uten botilbud
Alle kategorier Eiendom - kun i Norge Eiendom - ikke i Norge Bil Båt Arbeid (jobb) - Norge Arbeid (Job) - ikke i Norge Dyr Inventar Hjem og husholdning Smarte hjem Hage Sport, trening og friluftsliv Kunst og antikk Data, tele og gaming Foto, TV og Hi-Fi Musikkinstrumenter Klær, sko og vesker / kofferter Bøker og blader Smykker og klokker Barn - Leker og utstyr Hobby og fritid Næringsvirksomhet - produkter ANBUD/ TILBUD "Gule sider" - Jordbruk, skogbruk og fiske (EU NACE-A) "Gule Sider" - Bergverksdrift og utvinning (EU NACE-B) "Gule sider" - Industri (EU NACE-C) "Gule Sider" - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning (EU NACE-D) "Gule Sider" - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (EU NACE-E) "Gule Sider" - Bygge- og anleggsvirksomhet (EU NACE-F) "Gule Sider" - Varehandel og reparasjon av motorvogner (EU NACE-G) "Gule Sider" - Transport og lagring (EU NACE-H) "Gule Sider" - Overnattings- og serveringsvirksomhet (EU NACE-I) "Gule Sider" - Informasjon og kommunikasjon (EU NACE-J) "Gule Sider" - Finansierings- og forsikringsvirksomhet (EU NACE-K) "Gule Sider" - Omsetning og drift av fast eiendom (EU NACE-L) "Gule Sider" - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (EU NACE-M) "Gule Sider" - Forretningsmessig tjenesteyting (EU NACE-N) "Gule Sider" - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (EU NACE-O) "Gule Sider" - Undervisning (EU NACE-P) "Gule Sider" - Helse- og sosialtjenester (EU NACE-Q) (Q86) Helsetjenester (Q87) Pleie- og omsorgstjenester i institusjon (Q88) sosiale omsorgstjenester uten botilbud "Gule Sider" - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (EU NACE-R) "Gule Sider" - Annen tjenesteyting (EU NACE-S) "Gule Sider" - Lønnet arbeid i private husholdninger (EU NACE-T) "Gule Sider" - Internasjonale organisasjoner og organer (EU NACE-U)
Vi finner ingen resultater som matcher dine søkekriterier. back to previous page