Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon
Filter
REGISTER - Industri (EU NACE-C)
Alle kategorier Eiendom - kun i Norge Bolig Forretningseiendom Tomter Eiendom - ikke i Norge Boliger Forretningseiendom Tomter Bil Båt Båter Båtmotorer Båtplasser Arbeid (jobb) - Norge Arbeid (Job) - ikke i Norge Dyr Hunder Hest Katter Fisk Reptil Små dyr Inventar Møbler Oppbevaring/ lagring Senger og madrasser Kjøkken Baderom Barneprodukter Dekorasjoner Dekketøy og kjøkkenutstyr Tekstiler Belysning Tepper, matter og gulv Hagemøbler og uteplasser Hjem og husholdning Husholdningsartikler Hvite-varer Smarte hjem Hage Hageplanter Potter, innredning og dekorasjon Fritid og hageliv Sport, trening og friluftsliv Ballsport og golf Ekstremsport Jakt, fiske og friluftsliv Vintersport Sportsklær og sko Sykkelsport Treningsapparater og -utstyr Vannsport Kunst og antikk Data, tele og gaming Data Tele og navigasjon Gaming Foto, TV og Hi-Fi Foto og Video Lyd og Hi-Fi TV og bilde Musikkinstrumenter Strenginstrumenter Tagentinstrumenter Trommer Blåseinstrumenter Klær, sko og vesker / kofferter Klær Sko Vesker / kofferter Bøker og blader Bøker Blader Smykker og klokker Smykker Klokker Barn - Leker og utstyr Leker Hobby og fritid Hobby og fritid - produkter Næringsvirksomhet - produkter Butikk og varehandel Anleggsutstyr Helse og behandling Kontorutstyr og innredning Kjøkken og restaurant Verksted, bygg og anlegg ANBUD/ TILBUD Håndverkere Hus og Hage Oppussing and Vedlikehold Eiendomsmegling Rengjøring Større prosjekter Bilverksted Flytting and Transport Finansiering Foto og Bilde Design og Trykkeri Web og IT Økonomi og Juridisk Catering og Event Verksted REGISTER - Jordbruk, skogbruk og fiske (EU NACE-A) (A01) Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell (A02) Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter (A03) Fiske, fangst og fiskeoppdrett REGISTER - Bergverksdrift og utvinning (EU NACE-B) (B05) Bryting av steinkull og brunkull (B06) Utvinning av råolje og naturgass (B07) Bryting av metallholdig malm (B08) Bryting og bergverksdrift ellers (B09) Tjenester tilknyttet bergverksdrift REGISTER - Industri (EU NACE-C) (C10) Produksjon av nærings- og nytelsesmidler (C11) Produksjon av drikkevarer (C12) Produksjon av tobakksvarer (C13) Produksjon av tekstiler (C14) Produksjon av klær (C15) Produksjon av lær og lærvarer (C16) Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler (C17) Produksjon av papir og papirvarer (C18) Trykking og reproduksjon av inn- Spilte opptak (C19) Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter (C20) Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter (C21) Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater (C22) Produksjon av gummi- og plastprodukter (C23) Produksjon av andre ikke- metallholdige mineralprodukter (C24) Produksjon av metaller (C25) Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr (C26) Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter (C27) Produksjon av elektrisk utstyr (C28) Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted (C29) Produksjon av motorvogner og tilhengere (C30) Produksjon av andre transport-midler (C31) Produksjon av møbler (C32) Annen industriproduksjon (C33) Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr REGISTER - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning (EU NACE-D) (D35) Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning REGISTER - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (EU NACE-E) (E36) Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann (E37) Oppsamling og behandling av av-løpsvann (E38) Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall (E39) Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet REGISTER - Bygge- og anleggsvirksomhet (EU NACE-F) (F41) Oppføring av bygninger (F42) Anleggsvirksomhet (F43) Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet REGISTER - Varehandel og reparasjon av motorvogner (EU NACE-G) (G45) Handel med og reparasjon av motorvogner (G46) Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner (G47) Detaljhandel, unntatt med motorvogner REGISTER - Transport og lagring (EU NACE-H) (H49) Landtransport og rørtransport (H50) Sjøfart (H51) Air transport (H52) Lagring og andre tjenester til-knyttet transport (H53) Post og distribusjonsvirksomhet REGISTER - Overnattings- og serveringsvirksomhet (EU NACE-I) (I55) Overnattingsvirksomhet (I56) Serveringsvirksomhet REGISTER - Informasjon og kommunikasjon (EU NACE-J) (J58) Forlagsvirksomhet (J59) Film-, video- og fjernsyns- programproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak (J60) Radio- og fjernsynskringkasting (J61) Telekommunikasjon (J62) Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi (J63) Informasjonstjenester REGISTER - Finansierings- og forsikringsvirksomhet (EU NACE-K) (K64) Finansieringsvirksomhet (K65) ForsikrIngsvirksomhet og Pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig Forvalting (K66) Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet REGISTER - Omsetning og drift av fast eiendom (EU NACE-L) (L68) Omsetning og drift av fast eiendom REGISTER - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (EU NACE-M) (M69) Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting (M70) Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning (M71) Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse (M72) Forskning og utviklingsarbeid (M73) Annonse- og reklamevirksomhet og Markedsundersøkelser (M74) Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet (M75) Veterinærtjenester REGISTER - Forretningsmessig tjenesteyting (EU NACE-N) (N77) Utleie- og leasingvirksomhet (N78) Arbeidskrafttjenester (N79) Reisebyrå- og reisearrangør- virksomhet og tilknyttede tjenester (N80) Vakttjeneste og etterforskning (N81) Tjenester tilknyttet eiendomsdrift (N82) Annen forretningsmessig tjenesteyting REGISTER - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (EU NACE-O) (O84) Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning REGISTER - Undervisning (EU NACE-P) (P85) Undervisning REGISTER - Helse- og sosialtjenester (EU NACE-Q) (Q86) Helsetjenester (Q87) Pleie- og omsorgstjenester i institusjon (Q88) sosiale omsorgstjenester uten botilbud REGISTER - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (EU NACE-R) (R90) Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet (R91) Drift av biblioteker, arkiver, muséer og annen kulturvirksomhet (R92) Lotteri- og totalisatorspill (R93) Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer REGISTER - Annen tjenesteyting (EU NACE-S) (S94) Aktiviteter i medlemsorganisasjoner (S95) Reparasjon av datamaskiner, hus- Holdningsvarer og varer til personlig bruk (S96) Annen personlig tjenesteyting REGISTER - Lønnet arbeid i private husholdninger (EU NACE-T) (T97) Lønnet arbeid i private husholdninger (T98) Udifferensierte varer og tjenester som produserer aktiviteter fra private husholdninger til eget bruk REGISTER - Internasjonale organisasjoner og organer (EU NACE-U) (U99) Internasjonale organisasjoner og organer
Pris
Minimum:
Maks:
(C 10.1) Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer
(C10.2) Bearbeiding og konservering av fisk, Skalldyr og bløtdyr
(C10.3) Bearbeiding og konservering av frukt Og grønnsaker
(C10.4) Produksjon av vegetabilske og ani- Malske oljer og fettstoffer
(C10.5) Produksjon av meierivarer og iskrem
(C10.6) Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter
(C10.7) Produksjon av bakeri- og pastavarer
(C10.8) Produksjon av andre næringsmidler
(C10.9) Produksjon av fôrvarer
(C11.0) Produksjon av drikkevarer
(C12.0) Produksjon av tobakksvarer
(C13.1) Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
(C13.2) Veving av tekstiler
(C13.3) Etterbehandling avtekstiler
(C13.9) Produksjon av andre tekstiler
(C14.1) Produksjon av klæer, unntatt pelsvarer
(C14.2) Produksjon av pelsvarer
(C14.3) Produksjon av klær av trikotasje
(C15.1) Beredning av læer, produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler og beredning og farging av pelsskinn
(C15.2) Produksjon av skotøy
(C16.1) Saging, høvling og impregnering av tre
(C16.2) Produksjon av varer av tre, kork, strå og flettematerialer
(C17.1) Produksjon av papirmasse, papir og papp
(C17.2) Produksjon av varer av papir og papp
(C18.1) Trykking og tjenester tilknyttet trykking
(C18.2) Reproduksjon av innspilte opptak
(C19.1) Produksjon av kullprodukter
(C19.2) Produksjon av raffinerte petroleums-produkter
(C20.1) Produksjon av kjemiske råvarer, gjødsel og nitrogenforbindelser, basisplast og syntetisk gummi
(C20.2) Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
(C20.3) Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
(C20.4) Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler
(C20.5) Produksjon av andre kjemiske produkter
(C20.6) Produksjon av kunstfibrer
(C21.1) Produksjon av farmasøytiske råvarer
(C21.1) Produksjon av farmasøytiske prepara-ter
(C22.1) Produksjon av gummiprodukter
(C22.2) Produksjon av plastprodukter
(C23.1) Produksjon av glass og glassprodukter
(C23.2) Produksjon av ildfaste produkter
(C23.3) Produksjon av byggevarer av brent leire
(C23.4) Produksjon av andre porselensprodukter og andre keramiske produkter
(C23.5) Produksjon av sement, kalk og gips
(C23.6) Produksjon av betong-, sement- og gips- produkter
(C23.7) Hogging og bearbeiding av monument-og bygningsstein
(C23.9) Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
(C24.1) Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer
(C24.2) Produksjon av andre rør og rørdeler av stål
(C24.3) Annen bearbeiding av jern og stål
(C24.4) Produksjon av ikke-jernholdige metaller
(C24.5) Støping av metaller
(C25.1) Produksjon av metallkonstruksjoner
(C25.2) Produksjon av tanker, cisterner og andre beholdere av metall
(C25.3) Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg
(C25.4) Produksjon av våpen og ammunisjon
(C25.5) Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi
(C25.6) Overflatebehandling og bearbeiding av metaller
(C25.7) Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper, håndverktøy og andre jernvarer
(C25.9) Produksjon av andre metallvarer
(C26.1) Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort
(C26.2) Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
(C26.3) Produksjon av kommunikasjonsutstyr
(C26.4) Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
(C26.5) Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter, og klokker og ur
(C26.6) Produksjon av strålingsutstyr, elekt- romedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr
(C26.7) Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
(C26.8) Produksjon av magnetiske og optiske Media
(C27.1) produksjon av elektromotorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
(C27.2) Produksjon av batterier og akkumulatorer
(C27.3) Produksjon av ledninger og ledningsmateriell
(C27.4) Produksjon av belysningsutstyr
(C27.5) Produksjon av husholdningsmaskiner og -apparater
(C27.9) Produksjon av annet elektrisk utstyr
(C28.1) Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk
(C28.2) Produksjon av andre maskiner og annet utstyr til generell bruk
(C28.3) Produksjon av jordbruks- og skog-bruksmaskiner
(C28.4) Produksjon av maskiner til metallbe-arbeiding og annet maskinverktøy
(C28.9) Produksjon av andre spesialmaskiner
(C29.1) Produksjon av motorvogner
(C29.2) Produksjon av karosserier og tilhengere
(C29.3) Produksjon av deler og utstyr til motorvogner
(C30.1) Bygging av skip og båter
(C30.2) Produksjon av lokomotiver og annet Rullende materiell til jernbane og sporvei
(C30.3) Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr
(C30.4) Produksjon av militære stridskjøretøyer
(C30.9) Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted
(C31.0) Produksjon av møbler
(C32.1) Produksjon av gull- og sølvvarer, bijouteri og lignende artikler
(C32.2) Produksjon av musikkinstrumenter
(C32.3) Produksjon av sportsartikler
(C32.4) Produksjon av spill og leker
(C32.5) Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
(C32.9) Industriproduksjon ikke nevnt annet sted
(C33.1) Reparasjon av metallvarer, maskiner og utstyr
(C33.2) Installasjon av industrimaskiner og utstyr
Alle kategorier Eiendom - kun i Norge Eiendom - ikke i Norge Bil Båt Arbeid (jobb) - Norge Arbeid (Job) - ikke i Norge Dyr Inventar Hjem og husholdning Smarte hjem Hage Sport, trening og friluftsliv Kunst og antikk Data, tele og gaming Foto, TV og Hi-Fi Musikkinstrumenter Klær, sko og vesker / kofferter Bøker og blader Smykker og klokker Barn - Leker og utstyr Hobby og fritid Næringsvirksomhet - produkter ANBUD/ TILBUD REGISTER - Jordbruk, skogbruk og fiske (EU NACE-A) REGISTER - Bergverksdrift og utvinning (EU NACE-B) REGISTER - Industri (EU NACE-C) (C10) Produksjon av nærings- og nytelsesmidler (C11) Produksjon av drikkevarer (C12) Produksjon av tobakksvarer (C13) Produksjon av tekstiler (C14) Produksjon av klær (C15) Produksjon av lær og lærvarer (C16) Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler (C17) Produksjon av papir og papirvarer (C18) Trykking og reproduksjon av inn- Spilte opptak (C19) Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter (C20) Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter (C21) Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater (C22) Produksjon av gummi- og plastprodukter (C23) Produksjon av andre ikke- metallholdige mineralprodukter (C24) Produksjon av metaller (C25) Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr (C26) Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter (C27) Produksjon av elektrisk utstyr (C28) Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted (C29) Produksjon av motorvogner og tilhengere (C30) Produksjon av andre transport-midler (C31) Produksjon av møbler (C32) Annen industriproduksjon (C33) Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr REGISTER - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning (EU NACE-D) REGISTER - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (EU NACE-E) REGISTER - Bygge- og anleggsvirksomhet (EU NACE-F) REGISTER - Varehandel og reparasjon av motorvogner (EU NACE-G) REGISTER - Transport og lagring (EU NACE-H) REGISTER - Overnattings- og serveringsvirksomhet (EU NACE-I) REGISTER - Informasjon og kommunikasjon (EU NACE-J) REGISTER - Finansierings- og forsikringsvirksomhet (EU NACE-K) REGISTER - Omsetning og drift av fast eiendom (EU NACE-L) REGISTER - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (EU NACE-M) REGISTER - Forretningsmessig tjenesteyting (EU NACE-N) REGISTER - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (EU NACE-O) REGISTER - Undervisning (EU NACE-P) REGISTER - Helse- og sosialtjenester (EU NACE-Q) REGISTER - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (EU NACE-R) REGISTER - Annen tjenesteyting (EU NACE-S) REGISTER - Lønnet arbeid i private husholdninger (EU NACE-T) REGISTER - Internasjonale organisasjoner og organer (EU NACE-U)
Vi finner ingen resultater som matcher dine søkekriterier. back to previous page